GEBRUIKERSVOORWAARDEN WEBSITE

Inleiding

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Mondelez Europe Services GmbH, Lindbergh Allee 1, 8152 Glattpark, Zwitserland en Mondelez Nederland Services B.V., Wilhelminakanaal 110, 4903RA Oosterhout, beide zijn dochterondernemingen van Mondelez International, Inc. Het is aan u beschikbaar gesteld voor informatieve doeleinden. Door toegang tot en het gebruik van deze website, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u geen gebruik maken van deze website.

Uw gebruik van de website

Tenzij anders vermeld, is de website voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. U mag niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, ter beschikking stellen, doorgeven, vertonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licenseren, afgeleide werken produceren, overdragen of verkopen van informatie, software, producten of diensten verkregen van de website. U mag voor eigen, non-commercieel gebruik, gebruik maken van materiaal van de website, in de vorm van weergeven, elektronisch kopiëren en hard copy printen, op voorwaarde dat u geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten wijzigt of verwijdert. Elk ander gebruik van materiaal van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijziging, herproductie, verspreiding, herpublicatie, weergave of doorgeven van de inhoud van deze website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is verboden.

Elk materiaal dat u downloadt, met inbegrip van maar niet beperkt tot software, bestanden, afbeeldingen, gegevens of enige andere inhoud, is eigendom van ons of onze licentiegevers. Wanneer u deze materialen downloadt, worden ze door ons aan u geleverd onder een licentie die herroepelijk is. Wij behouden het volledige eigendomsrecht op de software en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. U mag het materiaal niet verspreiden of verkopen, noch mag u reverse-enginering toepassen, disassembleren of het anderszins omzetten in een andere vorm. U mag ook geen hyperlink naar andere websites maken.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen (gezamenlijk de "Merken") die op deze website gebruikt worden, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van ons of andere respectievelijke eigenaars die ons het recht en licentie hebben verleend om dergelijke merken te gebruiken.

In het geval van het gebruik, kopiëren of wijziging van deze merken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zullen we passende maatregelen treffen.

Materiaal dat u aanlevert

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor elke inzending die u maakt, met inbegrip van de wettelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, oorspronkelijkheid en copyright van dergelijk materiaal. U mag geen materiaal uploaden, distribueren of op één of andere manier publiceren via de website, dat lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend of een inbreuk maakt op privacyrechten of publicatierechten, of dat beledigend, illegaal, of laakbaar is, of die een strafbaar feit kunnen vormen of er ertoe aanmoedigen. Ook het schenden van de rechten van enige partij of anderszins aanleiding geven tot aansprakelijkheid hiervan is verboden. U mag ook geen commerciële inhoud uploaden naar de website.

Buiten de persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen in overeenstemming met ons privacyverklaring, zullen alle opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of andere informatie die u aan ons communiceert, via deze website, onze eigendom worden, ook wanneer deze overeenkomst later wordt beëindigd. Wij en onze aangestelden zijn vrij om de materialen die u indient te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren en er gebruik van te maken, voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden, zonder enige verplichting jegens u of anderen te compenseren voor de materialen.

Disclaimer

Wij bieden geen garanties over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze website. Deze website en de materialen, informatie, diensten en producten op deze website inclusief, zonder beperking, tekst, afbeeldingen en links worden verstrekt zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan volgens het toepasselijk recht, verwerpen wij alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, vrijheid van computervirussen en garanties die voorvloeien uit de verkoop of prestaties. We bieden geen garantie dat de functies van de website ononderbroken of foutloos zullen zijn, deze gebreken zullen indien nodig gecorrigeerd worden. Ook bieden we geen garantie dat de website of server, die de website beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. We bieden geen garanties met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze website in termen van hun volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, nut, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. In aanvulling op het bovenstaande, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bent u (en niet wij) verantwoordelijk voor de volledige kosten van al het noodzakelijke onderhoud, reparatie of correctie voortvloeiend hier uit.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, incidentele, morele of gevolgschade, of enige andere schade dan ook, zelfs als we al eerder zijn geinformeerd over het mogelijke gevaar voor dergelijke schade, hetzij volgens een contract, nalatigheid, of enige andere manier, die voortvloeit uit of in verband wordt gebracht met het gebruik van, onvermogen tot gebruik, of de prestaties van de informatie, diensten, producten en materialen die beschikbaar zijn via deze website. Deze beperkingen zijn van toepassing ongeacht de fouten die mogelijk gemaakt zijn door enig onderdeel. Voor alle duidelijkheid, geen enkele bepaling van deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid beperken bij persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord het te vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van onze bestuurders, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten en gerechtelijke kosten, die voortvloeien uit een schending van deze gebruiksvoorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw internet-account (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid of wangedrag), door u of enige andere persoon toegang tot de website met behulp van uw internet-account

Aandelen

We verstrekken geen beleggingsadvies via deze website. Het materiaal op de website mag niet beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de aandelen van Mondelēz International, Inc. Als u besluit om materiaal van de website te gebruiken bij de beoordeling om aandelen van Mondelēz International, Inc. te kopen of te verkopen, bent u zich er dan bewust van dat het materiaal op de website historische informatie en prestaties weerspiegelt en zo noodzakelijkerwijs deze informatie geen indicatie is voor toekomstige prestaties.

Links naar andere sites

Deze website kan toegang bieden tot andere websites. Wij hebben geen controle over deze sites, en u bezoekt deze websites uitsluitend op eigen risico. Wij onderschrijven of keuren dan ook geen producten of informatie goed wat aangeboden wordt op de sites die u bezoekt via onze website. Controleer de Uniform Resource Locator (URL) adres in uw browser om te bepalen of u zich nog op onze website bevindt of verhuisd bent naar een andere website.

Jurisdictie

Deze website is alleen bedoeld voor gebruik in Nederland (“grondgebied”) en we garanderen of impliceren op geen enkele manier dat het materiaal op de website geschikt is voor gebruik buiten het grondgebied. Als u de website vanuit een locatie buiten het grondgebied wilt gebruiken, doet u dit onder uw eigen verantwoordelijkheid en moet u zelf voldoen aan alle toepasselijke lokale wetten. Elke vordering met betrekking tot deze website of uw gebruik ervan, wordt beheerst door de wetten van het grondgebied, zonder conflict van wettelijke bepalingen, en u gaat er mee akkoord dat de jurisdictie bij een geschil, direct of indirect voortvloeiende uit of in verband met deze website, zal plaatsvinden in de rechtbanken van de kantoorlocatie.

Wijziging van de website en deze Gebruiksvoorwaarden

Door het verstrekken van materiaal op deze website, beloven we niet dat deze materialen beschikbaar zullen blijven. We hebben het recht om de gehele, of een gedeelte, van deze website te allen tijde te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. We behouden ook het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke deze website wordt aangeboden te wijzigen. Na een dergelijke wijziging wordt geacht op de hoogte te zijn hiervan. U gaat ermee akkoord om regelmatig deze gebruiksvoorwaarden na te gaan of ze zijn gewijzigd

Beëindiging van de overeenkomst

Deze overeenkomst is van kracht totdat zij door één van beide partijen wordt beëindigd. U kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen door alle materialen verkregen uit deze website, samen met alle bijbehorende documenten en alle kopieën en installaties te vernietigen. We kunnen deze overeenkomst te allen tijde en zonder kennisgeving aan u beëindigen indien, naar eigen goeddunken, enige voorwaarde van deze overeenkomst door u verbroken worden. Bij beëindiging dient u alle materialen te vernietigen en te stoppen met uzelf toegang tot de website te verlenen.

Diversen

Indien enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst op zijn plaats blijven. Dit is de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot alle aspecten van uw gebruik van deze webite